1. Korzystanie z usług Klubu Fitnex możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Podstawą do korzystania z Klubu Fitnex jest posiadanie aktualnego, opłaconego (wg obowiązującego cennika) karnetu wstępu lub wstępu jednorazowego. Wszystkie karnety są imienne i nie mogą być przekazywane osobie trzeciej. Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi.
 3. Karnet do klubu może zostać zawieszony : aby zwiesić karnet należy zgłosić to w recepcji i dokonać opłaty , przed zawieszeniem karnet musi mieć ważność minimum 7 dni ,czas zawieszenia to min. 7 dni I maks 31 dni. Karnety na wejścia nie podlegają zawieszaniu.
 4. Zagubienie karnetu i wystawienie kolejnego lub zgubienie kluczyka do szafki wiąże się z opłatą w wysokości 15 zł.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna ,a osoby poniżej 15 lat wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej lub instruktora.
 6. Klienci klubu Fitnex oświadczają, że nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz do korzystania z innych jego usług i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 7. Wejście na zajęcia ruchowe możliwe jest tylko w stroju i obuwiu sportowym. Osoby nie mające odpowiedniego stroju, a zwłaszcza czystego sportowego obuwia, mogą zostać poproszone o opuszczenie Klubu Fitnex, pomimo ważnego karnetu.
 8. Przed opuszczeniem klubu należy się upewnić że zabrało się wszystkie swoje rzeczy .Klub Fitnex nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w obiekcie (w szatniach, szafkach i w innych pomieszczeniach na terenie obiektu).
 9. Na terenie Klubu Fitnex obowiązuje zakaz spożywania alkoholu , palenia papierosów, a na terenie sal treningowych zakaz spożywania napojów ze szklanych butelek, osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających pracownicy klubu odmówią wstępu.
 10. W celu bezpieczeństwa nie powinno się żuć gumy w trakcie treningu.
 11. Wszystkie urządzenia w Klubie Fitnex mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 12. Wykonywanie ćwiczeń na urządzeniach odbywa się po zapoznaniu się z ich działaniem na podstawie instrukcji lub instruktażu pracowników klubu Fitnex. Przed treningiem w celu uniknięcia kontuzji zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
 13. Instruktorzy mają obowiązek prezentacji działania sprzętu i udzielenia informacji o zasadach bezpiecznego treningu.
 14. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na urządzeniach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie usterki czy uszkodzenia należy zgłaszać instruktorowi lub pracownikowi recepcji.
 15. Ćwiczenia z większym obciążeniem powinny być wykonywane przy asekuracji drugiej osoby.
 16. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować stanowisko (wilgotny od potu sprzęt wytrzeć ręcznikiem) tak, by kolejna osoba mogła bez przeszkód z niego korzystać. Używane sztangi, sztangielki, talerze i inny sprzęt należy odnieść na miejsce.
 17. Klub Fitnex nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń oraz uwag instruktorów i pracowników Klubu Fitnex.
 18. Klub Fitnex jest zamknięty w wybrane święta.
 19. Skargi i wnioski należy składać do pracowników Klubu Fitnex lub na adres e-mail.
 20. Za zniszczenie urządzenia lub inne szkody, odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która ich dokonała.
 21. Osoby będące w Klubie Fitnex zobowiązane są do przestrzegania powszechnie przyjętych norm współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do osób współćwiczących, w szczególności obowiązuje zakaz krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe.
 22. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie Klubu Fitnex na uszkodzenie lub zniszczenie, zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny.
 23. Sale treningowe należy opuszczać najpóźniej 15 min przed zamknięciem ,a obiekt nie później niż o godzinie zamknięcia Klubu Fitnex.
 24. Trening indywidualny mogą prowadzić instruktorzy Klubu Fitnex oraz instruktorzy personalni z zewnątrz pod warunkiem zgody Managera Klubu oraz uiszczenia właściwej opłaty . Nie dopuszcza się prowadzenia treningów indywidualnych bez uzgodnienia tego z Managerem.
 25. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Klubu Fitnex.
 26. Klub Fitnex zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona na stronie www.fitnex.pl. Wykupienie karnetu po dniu zamieszczenia informacji będzie równoznaczne z zapoznaniem się z nowym regulaminem i jego akceptacją.

RODO

Administratorem danych osobowych jest „X-INWEST Grzegorz Czupa 89-600 Chojnice, ul.Sępoleńska 24B NIP: 5552106377 („Administrator”).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art.6 ust.1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) w celach marketingowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu wycofania zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach marketingowych jest konieczne do korzystania z usług świadczonych w klubach Fitnex, w zakresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu Fitnex.